โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)
หมู่ที่ 7  ตำบลคลองสอง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์ 02901
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นิษฐา กลิ่นเอี่ยม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

พงศ์พันธ์ จริตรัมย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

จินตนา พิศหนองแวง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ