โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)
หมู่ที่ 7  ตำบลคลองสอง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์ 02901
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ชัยยา บุญโต
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3