โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)
หมู่ที่ 7  ตำบลคลองสอง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์ 02901
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

เดือนเพ็ญ ศรีวิเศษ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

วรรณิศา ศรีบรรเทา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

ณฐพร สรวงเกษม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3