โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)
หมู่ที่ 7  ตำบลคลองสอง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์ 02901
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นุชนาถ สาคุณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายจิติศักดิ์ พงษ์จันโอ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

พรสุดา เนาวรัตน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2