พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
  1. พัฒนาสถานศึกษาสู่สถานศึกษาคุณภาพ
  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
  3. เสริมสร้างนักเรียนให้มีคุณธรรมและดำรงชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักพระบรมราโชบายรัชกาลที่ ๑๐
  4. ส่งเสริมให้นักเรียนดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
  6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

 

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน และมีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ตามหลักสูตร  ดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  และมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล