โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)
หมู่ที่ 7  ตำบลคลองสอง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์ 02901
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ตามหลักสูตร

2. พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ร่มรื่นน่าอยู่  น่าเรียน  และทุกที่เป็นแหล่งเรียนรู้

3. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. ส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาความรู้  ทักษะ  เจตคติ  ตามจรรยาบรรณและมีความศรัทธาในวิชาชีพ  

5. ประสานความร่วมมือทั้งจากภาครัฐ  และเอกชนเพื่อระดมสรรพกำลังพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ

 

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน และมีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ตามหลักสูตร  ดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  และมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล