โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)
หมู่ที่ 7  ตำบลคลองสอง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์ 02901
ปฐมวัย

จงรักษ์ หลาวเหล็ก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

ประภัสสร สีหบุตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

ณัฐธิดา หมายถมกลาง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

ณัฐนันท์ สุขสม
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1