โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)
หมู่ที่ 7  ตำบลคลองสอง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์ 02901
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

  ภายในปี 2563  โรงเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ  นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  มีคุณธรรมนำความรู้  มีความเป็นไทย  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมืออาชีพ  สถานศึกษามีความเข้มแข็งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ปรัชญา

ปญฺญา นรานํ รตนํ

ปัญญาเป็นดวงแก้วของคน