โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)
หมู่ที่ 7  ตำบลคลองสอง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์ 02901
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

โสภิต เกิดผล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

อัญชลี แท่งทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

หทัยรัตน์ อริยานุวัฒน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

ฟาตีมุ๊ มาราวี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

ว่าที่ร.ต. หญิงพรทิพย์ บุญขวัญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2