ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนก่อตั้งเมื่อ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๖

โรงเรียนนี้เดิมตั้งอยู่ริมคลองซอยที่ ๒ โดยขอยืมบ้านพักของขุนพาทย์ทาลเขต กำนันตำบลบางหวาย ในสมัยหลวงสกนธ์เป็นนายอำเภอ ทางราชการได้ให้เงินมาปลูกสร้างอาคาร หลวงสกนธ์ ได้ติดต่อกับขุนพาทย์ทาลเเขต กำนันตำบลบางหวายขออาศัยที่ ที่อยู่ริมคลองสอง หมู่ ๗ ทำการปลูกสร้าง เมื่อขุนพาทย์ทาลเขต ให้อาศัยก่อสร้างอาคารเรียน นายอำเภอจึงได้ดำเนินการสร้างอาคาร เป็นแบบทรงปั้นหยา ๒ ชั้น แฝดออกมุขกลาง ก่อสร้างเสร็จ ให้ชื่อโรงเรียนนี้ว่า โรงเรียนบางหวาย ๑” ต่อมานายอำเภอได้เปลี่ยนแปลงชื่อตำบล บางหวาย เป็นตำบลคลองสอง จึงให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเสียใหม่เป็นโรงเรียน “คลองสอง” จนถึงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕o ตัวอาคารชำรุด ทรุดโทรม นายขน เสวตสมบูรณ์ คหบดี ในหมู่ ๗ ได้มอบที่ดินจำนวน ๑๕ ไร่ ติดถนนสายคลองหลวง-หนองเสือปลูกสร้างโรงเรียนคลองสอง(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)ในที่ดินแปลงปัจจุบัน