โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)
หมู่ที่ 7  ตำบลคลองสอง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์ 02901
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

วรางคณา ผลเงาะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

สุพรทิพย์ กุแก้ว
ครูอัตราจ้าง