โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)
หมู่ที่ 7  ตำบลคลองสอง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์ 02901
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วราภรณ์ สมหงษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

จิราพร จำปาเทศ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3