ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางไพผกา ผิวดำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 ธันวาคม 2558