ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนพัฒนาการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.98 MB 1
>ตัวอย่างการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4
>แนวปฏิบัติสำหรับผู้ขออนุญาตไปต่างประเทศสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2
>รายงานผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2565 4
>นโยบายจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1
เกณฑ์การย้ายเพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 4
แบบฟรอมการขอใช้อาคารสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169 KB 4
คำสั่งวันแม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.27 KB 9
>คู่มือโรงเรียนสีขาวปลอดอบายมุข 799
คำสั่งแบ่งงานปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 394.41 KB 6152
>เกณฑ์การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีนปี 65 25430
เวรประจำเดือนพฤษภาคม 65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 278.3 KB 30700
แนวทางการประเมินลูกเสือดีเด่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 55091
ใบการคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุนลูกเสือดีเด่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.38 KB 55099
คำสั่งคุมสอบ RT นักเรียนชั้น ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.44 KB 56864
คำสั่งรับรายงานตัว ป.1 และชั้นเคลื่อน ปี65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.7 KB 57832
รับรายงานตัวอนุบาล 2-3 ปี 65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.2 KB 57825
SAR โรงเรียนคลองสอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.35 MB 119472
คำสั่งแบ่งงาน63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 370.56 KB 146701
แผนการจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 263.04 KB 158583
รายงานผลการปฏิบัติงานครู 146539
โครงการพัฒนาการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 67.5 KB 146549
กิจกรรมเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 102.45 KB 146441